Opći uvjeti ugovora

Ovaj dokument se sadrži opće uvjete ugovora za skupljanje natjecajne garđe po Korisnike, i dostupni su preko intrenetske stranice www.candpconsulting.hu, koja je držana u pogunu po trvtke C&P Work Consulting s.r.o.;(Dunajské nábrežie 1164/10, 94501 Komárno). (dalje u tekstu: Opći uvjeti.)

Opći uvjeti se sadrži uvjete korištenja usluge (dalje u tekstu: Usluga) po Korisnike na web-stranici www.candpconsulting.hu (dalje u tekstu: Web stranica).

Ovaj Opći uvjeti se odnosi i vrijedi na sve usluge koje su dostupni za korinsike preko Web strance davatelja usluge.

Za upotrebljavanje Web stranice potrebne techničke informacije se nalaze na Web stranici ostalim informacijama, ali Opcći uvjeti se ne sadrži.

Ugovor je dostupan na mađarskom, slovačkom, njemačkom i hrvatskom jezikom.

Ugovor se ne pokaza kao pismeni ugovor,jer davatelj usluga ne zaveže i zbog toga kasnije neće biti dostupan i vidljiv.

Davatelj usluga ne prihvati izbore nikakve pravite ponošanje.

Korisnik korištenjem Web stranice i uporabom usluga prihvati i prima k znanju sljedeće:

 1. Davatelj usluga

Ime: C&P Work Consulting s.r.o.

Adresa lokacije: Dunajské nábrežie 1164/10, 94501 Komárno

Štatistički indifikator: 5177869

Porezni broj: DIČ 2120766626

Zajednički porezni broj: IČ DPH: SK2120766626

E-mail adresa: job@candpconsulting.hu

Telefonski broj: 003670 636 8803

 1. Pojmovi

Korisnik: Ove prirodne osobe koje koriste se usluge, ovlašteni su za dostupnost rada i već su dopunili 18.godinu.

Potrošać: Ova prirodna osoba koja pritupa izvan svje profesije,kruga poslovnog djelatnosti i samostalnog djelatnika.

Primatelj: One pravne is prirodne osobe koje se smješte u Ausztriji i prijavna dokumentacija Korisnika u krugu Usluga je poslana za njima.

 1. Dostupne usluge na Web stranici

Opis usluge

Na Web stranici Korisnik može upotriljebiti usluga pošaljivanje prijavnog dokumentacije.

Poslanje prijavnog dokumentacije ne pokaza se kao posredništvo radne snage. Davatelj usluga odgorava samo zbog šaljenje prijavnog dokumentacije za Primatelju, i taj proces se događa prema izboru ovog Općeg uvjeta.

U okviru Usluga dostupni izrazito samo oni poslodavci koji si navedeni na Web strancici, imaju glavnu sjedištu u Ausztriji i bave se ugostiteljstvom.

Prijavljivanja

Korištenje usluga koja je dostupna na Web stranici je vezan s ispunjenjem obrazce za prijavu. Početna stranica i informacije o Uslugi su dostupni bez ispunjenje obrazca za prijavu.

Put prijave

Korisnik može prijaviti na web stranici https://candpconsulting.hu/kezdd-itt/ .

Za prijave potrebne su sljedeće podatke:

Ime i Prezime

E-mail adresa (potvrda e-mail adrese)

Javna izjava o držanju kontkakta između stranke.

Opis radnog mjesta koja želi dopuniti.

Za konačnu prijavu treba otpisati checkbox koji je vezan izjavom o privatnosti i treba prihvatitit Opće uvjete.

Prijavu se može poslati davatelju pritiskanjem dugme „Pošalji“ i uslužni ugovor između davtelja usluge i korisnika će se ostvarati samo nakon potvrde zahtjeva od davatelja usluge.

Ugovor pokaza se kao elektični ugovor. Ugovor, ukoliko ostvara se s Potrošaćem, onda se nalazi pod snage uredbe vlade o provilima ugovore potrošaći i poduzeče (45/2014(II.26.)), i poštuje direktivu Europskog Parlamenta i Vjeća o korisničkog prava (2011/83/EU).

Davatelj usluga nakon uspješne električne registracije potvrdi ostvaranje ugovora.

Korisnik se može popraviti dobivene podatke sve do konačne registracije. Ukoliko podatke su pogrešne i registracija je konačna , onda podatke se može popraviti pošaljivanjem elektičnog znaka davatelju usluge.

Korisnik se može brisati svoju registraciju u svako vrijeme e-mail porukom na adresu job@candpconsulting.hu. Nakon dolazka poruke davatelj usluge će se brinuti o brisanju registracije.

Korisnik se brini odgovornost za aktualnost podataka koji su bili dobiveni kod registracije jer podaci trebaju odgovarati stvarnosti.

Davatelja usluge ne će se tereti nikakav odgovornost zbog probleme koji su dogodili zbog pogresnog korisničnog podataka.

 1. Predmet usluga

Opis koištenja usluga :

Korištenje usluga se počinje poslije pošaljivanje prijavnog zahtjeva i isplaćenja uslužne plaće.

Davatelj usluga će generirati e-mail adresu Korisnicima u okviru prijavnog procesa završetkom @candpconsulting.hu ili @stellemarkt.at.

Davatelj usluga osigurava korisniku dostupnost za e-mail adresu, tako korisnik se može pogledati i preuzimati poruke.

Davatelj usluga pridržava dostupnost Korisniku za e-mail adresu do 14. dana poslije narudžbe usluge, nakon toga dostupnost će biti obustavljen. Adresa će biti izbrišen u 21. dana nakon početka prijavnog procesa za ulogu, ukoliko Korisnik će opet zahtjevati uslugu u godinu dana onda Davatelj usluga će osiguravati istu dostupnost za istog adresa.

Izvršni tijek usluge

Nakon isplaćenja usložnog plaće davatelj usluga kontinuirano će poslati prijavni zahtjev Korisnika za austrijske pokrajine koje su bile izbrijani posredstvom Korisnika.

Usluga je ispunjen ako u okviru usluga prijavni zahtjev Korisnika je pošaljen na barem 500 e-mail adresi. Davatelj usluga će nastaviti šaljivanje prijavnog zahtjeva naokn postignuće 500 e-maila prema sljedećeg:

Pošaljivanje korisničkog zahtjeva će početi u prvom redu u pokrajine što su bile izbrijane po Korisniku.

U prvom redu zahtjev će biti pošaljen u izbrijanoj pokrajinama u 14 dana poslijenisplaćenja uslužnog plaće, do ovoga roka Korisnik se može javiti Davatelju usluga da se želi nastaviti pošaljivanje u ostalim pokrajinama. U ovom slučaju za nastavljanje pošaljivanje Korisniku ne treba platiti.

Davatelj usluga u okviru uslužnog procesa odgovra se za:

 • Poslat će korisnički prijavni zahtjev barem 500 primatelju u izbrijanoj pokrajinama.
 • Ako Korisnik se želi da Davatelj usluga se nastavi pošaljivanje onda korisnički prijavni zahtjev će biti pošaljen najviše 10000 primatelju po 4.2 točke Općeg uvjeta.
 • Davatelj usluga će obavjesti Korisnika o odgovornoj porukama preko ostvarnog e-mailskog adresa.

Davatelj usluga u okviru uslužnog procesa ne odgovara se za:

 • Zbog pogrešno ili oskudno ispunjeno podatke ili životopise.
 • Zbog izostanje odgovora Primatelja
 • Zbog sadržaja odgovornog poruke Primatelja, ne garantira da samo poruke o ponudu za posao će stići na adresu naručitelja.

Čime Davatelj usluga u okviru Usluga nije povezan s Primateljima ugovornom odnosom, zbog toga Davatelj usluga poslanjem korisničkog prijavnog zahtjeva se ne odgovara zbog stvarno ostvaranje radnog mjesta.

Uslužna plaća i naćin isplaćenja

Zbog korištenja usluga Korisnik se mora platiti Davatelju usluga jednokratnu svotu, 250 eura ili 75000 Ft.

Uslužnu plaću se može uplatit karticom ili gotovinom na bankovni račun Davatelja usluga.

Odgovornost

Korisnik prihvati da samo na svoju odgovornost koristi Web-starnicu i da Davatelj usluga se ne odgovara zbog svojstvene i nesvojstvene štete koje mogle bih dogoditi u okviri korištnje, nadalje zbog ugovornog narušivanje koje hotimično ili nehotimično doveše u opasnost ljudski život, ljudsku zdravlju i tljesnu cijelost.

Korisnik se mora brinuti o tome da tijekom korištenja Web-stranice ne će se direktno ili indirektno vrijediti ljudsko pravo ili zakonski propis trećega osobe. Korisnik u punoj mjeri is isklučljivo se odgovara za svoje ponašanje, i Davatelj usluga u punoj mjeri surađiva s vlastom zbog razbistravanja prekršaja.

Stranice usluga mogu sadržati linke za druge uslužne stranice, zbog Opće uvjete i usluge ove stranice Davatelj Usluga se ne odgovara.

Za korisničke pristupne podatke (osobito za šifre) iskluljivo se odgovara samo Korisnik. Ukoliko Korisnik sazna da tijekom registracije treća osoba je došla do saznanja korisničkog šifre, onda se mora ovu šifru promijeniti ili u drugom slučaju kad ova treća osoba koristi Korisničkove podatke onda se mora to javiti kod Davatelja usluge.

 1. Odredbe za Potrošače

Prema značenja uredbe o detaljnih ugornih pravilima između potrošaće i poduzeće, onaj Korisnik koji pokaza se kao Potrošač, u slučaju uslužnog ugovora se može raskinuti ugovor u 14 dana od sklapanje ugovora.

Korisnik se mora poslati jednoznačajnu poruku zbog volje ugovornog otkaza, na adresu koju može pronaći u prvoj točku. Iz ovog cilja Korisnik se može upotrijebiti uzorku na starnicu https://candpconsulting.hu/wp-content/uploads/2018/05/Felmondási-nyilatkozat.docx. Korinik vježba svoje pravo zs otkaz u roku, ako prije isteka roka ( koji je bilo navadeno prije u tekstu) je poslao svoju poruku zbog ugovornog otkaza Davatelju usluga.

Korisniku tereti odgovornost dokazivanja de je vježbao svoje pravo za otkaz prema odredba prije navedenog točaka.

U slučaju da je otkazna poruka stigla na e-mailnoj adresi Usluga, Davatelj usluga će odmah potvrditi otkaz.

U slučaju pismenog otkaza, otkazna poruka je službeno povjerena akor Korisnik je polao u 14 dana od skapanje ugovora, ovaj dan može biti i 14. dan.

Kod izrčunjanja roka Davatelj usluga će uvijek upotrijebiti dan kao početak, na kojoj je počeo pošaljivanje poruka (pismo, e-mail, telefaks). Ako Korisnik svoj otkaz pošalji kao pismo to se mora kao preporučeno pismo zob datuma počenje pošiljanja.

Ako Korisnik se živi pravom za otkaz , Davatelj usluga će vartiti, bez odgoda ili najksanije u 14 dana od stiženje otkaznog poruke, ovo dio protuusluge koji je premašio vrijednost usluga koji se je ostvario.

Usluga je ispunjen ako u okviru usluga prijavni zahtjev Korisnika je pošaljen na barem 500 e-mail adresi. Nakon toga Korisnik se ne može zahtjevati povrat plaće. U ovom slučaju ako usluga još nije ispunjen to jest: Davatelj usluga još nije zavrsio pošaljivanje korisničkog prijavnog zahtjeva na barem 500 e-mailnoj adresi, onda Davatelj usluga razmjerno se vraća plaću.

Tijekom vraćanje plaće Davatelj usluga upotrijebi doznaˇivanje novca na bankovni račun Korisnika, zbog toga Morisnik se mora predati svoje bankovne podatke.

 1. Mogučnosti na ovjeru zakona

Mjesto, vrijeme is naćin žalbenog uprave.

Korisnik se može javiti svoje probleme uslugom ili prigovore Davatelju usluge preko dostupnosti potrošačke službe.

Davatelj usluge usmenu žalbu, ako ima magučnost, odmah popravi. Ako nija mogučnost na popravljanje usmenog žalbe, zbog tipa žalbe ili Korisnik se ne slaga naćinom popravljanje, onda Davatelj usluga se mora zabilježiti žalbu i u 30 danima se mora na to odgovarati.

Davatelj usluga odgovoritće na svakoj pismenoj žalbi. Odgovornu poruku, prema ovom ugovoru , se može poslati i na elektriňim putom i na pismenom putom.

U slučaju odbijanje žalbe, Davatelj usluge se mora informirati Korisniku o razlogu odbijanje.

Davatelj usluga snimi svaki dolazni i izlazni telefonski poziv koji stiže na potrošačkoj službi.

Ostali mogučnosti na ovjeru zakona

Ukoliko Korisnik i Davatelj usluga među sobom na raspravama ne nađe riješenje u pravnom sporu, onda Korisnik ima pravo za:

Žaliti se kod Zaštitne Agencije Potrošača.

Za inicijative postupak mirovnog tijela.

Adresa:             Jašíkova 6, 826 73   Bratislava

telefon:                 +421 2 48291257

faksz:                     +421 2 48291260

e-mail:                 sopkrkbl@sopk.sk

web:                     www.sopk.sk

Predsjednik :         Igor Junas

Ravnatelj:              Juraj Majtán

Za inicijative postupak sudskog rasprave, Strane u slučaju dijelokruga uvjetuje usključljivu nadlaženosti Bratislavskog Kotarskog Suda i Bratislavskog Suda.

 1. Jednostrana modifikacija Općeg uvjeta ugovora

Davatelj usluga ima pravo za jadnostranu modifikaciju Općeg uvjeta, naravno poslije informiranje Korisnike. Modificirane uredbe stupit će u snagu nakon prve korisničke prijave poslije modifikacije.

Davatelj usluga ima pravo promijeniti Web-stranicu bilo kada i ma kako bez ikakve upozorenje. Davatelj usluga ima pravo i za promijenljivanje naziva domene Web-stranice.

 1. Prestanak ugovornog odnosa

Prema ovog Općeg uvjeta, ugovor može prestati bez ikakve obeveznosti za plaćenja uslužne plaće u ovim slučajevima:

 • Ako Korisnik moli prestanak ugovornog odnosa prije uplate uslužne plaće.
 • Ako Davatelj usluga prije uplate uslužne plaće bez odgoda raskine prijavu Korsinika, ili poslije vraćenja para ali prije početka izvršenja ugovora.

Nakon plaćenja uslužne plaće ugovorni odnos između Korisnika i Davatelja usluga ( u ovom slučaju se ne računa Korisnikov prestanak ugovornog odnosa u 14 dana) će automatično prestati poslije ostvarnja ugovora prema ovog Općeg uvjeta, osim ako Korisnik živi mogučnostom koji je bio naveden u 4.2 točku Općeg uvjeta.

 1. Autorsko pravo

Čitav Web-stranica, grafični dijelovi, tekst, techničke riješenje is dijelovi Usluge su ispod zaštita autorskog prava ili ispod otale pravnog zaštita. Davatelj Usluga je ovlašten na zaštitu autorskog prava ili je opunomoćen korisnik svog sadržaja na Web-stranici i sve ove sdržaje koje su pristupačne preko Web-stranice i potrebne su za Uslugu naprimjer: bilo koji autorski djelovi, ostali intelektualni djelovi (svi grafični dijelovi, sadržaj i sastav površine Web-stranice, uređivanje, ostvaranje Web-starnice i korišten softver is ostale riješenje).

Otiskanje ilispašavanje sadržaja Web-stranice se može samo pismenom pritiskom Davatelja usluge.

U ovom Općim uvjetima prelazito nad izrazite određene prave, korištenje Web-stranice odnosno nijedna uderedba Opće uvjeten ne osigurava pravo Korisniku da upotrebljava bilo koje trgavačku imenu koje su nalaze na Web-stranici.Prelazito nad prikazanje koje se može postignuti normalnom korištenjem Web-starnice i za ovo potrebno privremeno reproduciranje ili pravljenje snimka u osobne svrhe, intelektulane djelove se ne može koristiti u nikakvoj formi bez prethodnog pimenog pritiska Davatelja usluge.

Davatelj usluga zadržava sebi svako pravo za svakoj element usluge, posebno ze bomeni naziv www.candpconsulting.hu, i ostale za ovo vezane poddomene nazive i za svakoj površine koje su vezane s Davateljom usluga ( podtranice, reklamne površine). Zabrenjeno je svaka djelatnost koji je svrh: popisivanje, arhiviranja, sistemiziranje, obijanje (hack) ili dešifriranje izvornog koda baze podateka Davatelja usluga, izuzevši ako Davatelj usluga je dao pritisak.

Bez posebnog sporazuma ili bez korištenja usluga koji je svrh isti, zabranjeno je praviti ikakve promjene, snmiti ili upisati nove podatke u bazu podataka Davatelja usluge ili na površini Web-starnice.

Datum stupanje na snagu ovoga Općeg uvjeta je: 8. svibanj 2018

Verzija ovog dokumenta koji se može preuzeti se nalazi na ovoj strani:

https://candpconsulting.hu/wp-content/uploads/2019/04/ÁSZF-HRV.docx